Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Suchedniowski Ośrodek Kultury "KUŹNICA" w Suchedniowie

ul. Bodzentyńska 18, 26-130 Suchedniów

 

Informacja o wyborze oferty - "Wiejski Dom Kultury w Mostkach - centrum tradycji i aktywności lokalnej"


Wersja dostępna cyfrowo dla osób ze szczególnymi potrzebami:


Suchedniów, dnia 16 listopada 2022 r.

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica"
w Suchedniowie
ul. Bodzentyńska 18
26-130 Suchedniów

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy postępowania pod nazwą "Wiejski Dom Kultury w Mostkach -  centrum tradycji i aktywności lokalnej" (2022/BZP 00398048/01)

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 pkt 1 - w wyniku badania i oceny ofert złożonych
w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

JAN-BUD-DREW-GONT Jan Bielak
Podsarnie 1A
37-721 Raba Wyżna

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu - zostały złożone następujące oferty:

Numer oferty: Oferta nr 1

Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte: 

JAN-BUD-DREW-GONT Jan Bielak
Podsarnie 1A
37-721 Raba Wyżna

Cena: 60 pkt
Okres gwarancji: 40 pkt
Liczba punktów RAZEM: 100 pkt

Informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

(Pieczęć adresowa SOK "Kuźnica")
(Pieczęć imienna i podpis Dyrektora Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica"
Andrzeja Karpińskiego)

Informacje

Liczba wyświetleń: 189
Utworzono dnia: 17.11.2022
Dokument wprowadził:
Andrzej Karpiński
Dokument opublikował:
Kamil Garbala
Dokument wytworzył:
Andrzej Karpiński
Wytworzono:
16.11.2022 r.
Podmiot udostępniający informację:
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie

Historia publikacji

  • 17.11.2022 13:54, Administrator
    Włączenie widoczności dokumentu: Informacja o wyborze oferty - "Wiejski Dom Kultury w Mostkach - centrum tradycji i aktywności lokalnej"
  • 17.11.2022 10:04, Administrator
    Wyłączenie widoczności dokumentu: Informacja o wyborze oferty - "Wiejski Dom Kultury w Mostkach - centrum tradycji i aktywności lokalnej"
  • 17.11.2022 08:55, Administrator
    Dodanie dokumentu: Informacja o wyborze oferty - "Wiejski Dom Kultury w Mostkach - centrum tradycji i aktywności lokalnej"