Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Suchedniowski Ośrodek Kultury "KUŹNICA" w Suchedniowie

ul. Bodzentyńska 18, 26-130 Suchedniów

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane „Wiejski Dom Kultury w Mostkach – centrum tradycji i aktywności lokalnej”

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Wiejski Dom Kultury w Mostkach – centrum tradycji i aktywności lokalnej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica w Suchedniowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290016536

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bodzentyńska 18

1.5.2.) Miejscowość: Suchedniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-130

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 25 43 094

1.5.8.) Numer faksu: 41 25 44 592

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sok.kuznica@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kuznicasuchedniow.com

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8ff6e575-3007-11ed-8832-4e4740e186ac

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Samorządowa instytucja kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wiejski Dom Kultury w Mostkach – centrum tradycji i aktywności lokalnej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ff6e575-3007-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00382810

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00341071/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 01/P/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 258532,33 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty mają polegać na wymianie pokrycia dachowego z gontu drewnianego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Mostkach i kapliczki św. Floriana oraz przebudowie części pomieszczenia Wiejskiego Domu Kultury w Mostkach na toaletę dla osób niepełnosprawnych.
Obiekty budynku wiejskiego domu kultury w Mostkach oraz kapliczka św. Floriana figurują
w Wykazie obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków miasta i gminy Suchedniów – poz. Nr 33 załącznika do Zarządzenia nr 39/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów
z dnia 8 Maja 2012r.
Projektowany zakres prac nie zmienia obiektu w zakresie kubatury, wymiarów, powierzchni zabudowy.
W zakresie powierzchni budynku zmiana dotyczy wydzielenia pomieszczenia toalety dla osób niepełnosprawnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu nie złożono ofert

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Informacje

Liczba wyświetleń: 210
Utworzono dnia: 07.10.2022
Dokument wprowadził:
Paweł Zubiński
Podmiot udostępniający informację:
Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica w Suchedniowie

Historia publikacji

  • 07.10.2022 15:26, Administrator
    Edycja dokumentu: Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane „Wiejski Dom Kultury w Mostkach – centrum tradycji i aktywności lokalnej”
  • 07.10.2022 15:24, Administrator
    Edycja dokumentu: Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane „Wiejski Dom Kultury w Mostkach – centrum tradycji i aktywności lokalnej”
  • 07.10.2022 15:23, Administrator
    Edycja dokumentu: Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane „Wiejski Dom Kultury w Mostkach – centrum tradycji i aktywności lokalnej”