Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Sekcja 1 załącznika do decyzji wykonawczej 2018/1523

I. Oświadczenie w sprawie dostępności

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie z siedzibą w 26-130 Suchedniów, ul. Bodzentyńska 18, zobowiązuje się zapewnić dostępność stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych:

 • www.kuznica-suchedniow.com
 • www.mostki.com.pl
 • www.pracownieorange.pl/pracownia/michniow

Data publikacji strony internetowej www.kuznica-suchedniow.com: 22.03.2017 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji (dokonanie zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publikowania informacji): 22.03.2017 r.

Data publikacji strony internetowej www.mostki.com.pl: 08.10.2015 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji (dokonanie zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publikowania informacji): 08.10.2015 r.

Data publikacji strony www.pracownieorange.pl/pracownia/michniow: 07.10.2012 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji (dokonanie zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publikowania informacji): 07.10.2012 r.

II. Status pod względem zgodności

Strony internetowe:

 • www.kuznica-suchedniow.com
 • www.mostki.com.pl
 • www.pracownieorange.pl/pracownia/michniow

są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

III. Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:– nieznaczna część dokumentów, wymagających publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z pieczęciami oraz podpisami, takich jak np. instrukcja kancelaryjna, instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt, jednolity rzeczowy wykaz akt czy też bilanse i zarządzenia, została udostępniona w postaci skanów zapisanych w formacie PDF. Pliki te nie są w pełni dostępne cyfrowo, ponieważ nie ma możliwości odsłuchania treści tekstu czytanego przez Asystenta Google czy też czytnik ekranu NVDA. Osoby odpowiedzialne za publikowanie informacji na naszych stronach internetowych starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i dodawać teksty bezpośrednio w serwisie. W celu zapewnienia dostępności pod każdym skanem w formacie PDF zawierającym pieczęcie i podpisy będziemy publikować ten sam dokument w wersji dostępnej cyfrowo. Pliki będą zawierały w nazwie opis (wersja dostępna cyfrowo).

Oświadczenie sporządzono dnia: 18.09.2020 r.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 18.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie.

Na ww. stronach można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych przeglądarek. Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych:

Strony Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie, Wiejskiego Domu Kultury w Mostkach oraz Centrum Kształceniowo-Integracyjnego w Michniowie zostały zaprojektowane tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła swobodnie z nich korzystać używając różnych systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych. Dodatkowo na stronie www.kuznica-suchedniow.com dostępny jest pasek narzędzi dostępności (w górnej sekcji strony), dzięki któremu można:

 • zwiększyć rozmiar czcionki,
 • zwiększyć kontrast.

Do poruszania się po naszych stronach internetowych poza myszką można wykorzystać również klawiaturę. Klawisz "TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift + TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Po naciśnięciu na "ENTER" nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Za pomocą znajdujących się na klawiaturze strzałek „w dół" oraz „w górę” można przewijać stronę.

IV. Informacje zwrotne oraz dane kontaktowe

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność stron internetowych:

 • www.kuznica-suchedniow.com
 • www.mostki.com.pl
 • www.pracownieorange.pl/pracownia/michniow

była zgodna ze standardem WCAG 2.1.

W przypadku występowania problemów z dostępnością stron internetowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: sok.kuznica@wp.pl oraz wpisanie w tytule wiadomości "DOSTĘPNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ". Można skontaktować się również telefonicznie pod numerem 41/ 25 43 094 wew. 23.

V. Postępowanie odwoławcze

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można wystosować również do Rzecznika Praw Obywatelskich (<<< kliknij, aby otworzyć stronę Rzecznika Praw Obywatelskich).

VI. Dostępność architektoniczna

Budynek Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie znajduje się przy ul. Bodzentyńskiej 18. Budynek posiada łącznie 5 wejść. Wejście główne do budynku znajduje się od strony wschodniej, przy ul. Bodzentyńskiej. W północnej części budynku znajdują się dwa wejścia (do sali widowiskowej i na hol przy garderobach), jedno w części południowej oraz jedno w części zachodniej. Wejście główne jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prowadzi do niego wyposażony w barierki podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do wnętrza budynku wchodzi się przez metalowo-szklane drzwi. Na parterze budynku oraz na piętrze znajdują się łącznie 3 toalety dla osób niepełnosprawnych.

Budynek wyposażony jest w windę, która umożliwia przedostanie się osobom z niepełnosprawnościami na piętro i do poszczególnych pomieszczeń.

Wszystkie pomieszczenia pozbawione są progów.

Po lewej stronie, tuż za głównym wejściem do budynku znajduje się kasa biletowa. Kasjer / bileter udzieli osobie niepełnosprawnej pomocy w załatwieniu sprawy i pokieruje do odpowiedniego pomieszczenia.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, czy oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Do SOK "Kuźnica" można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

W budynku znajduje się wykaz pomieszczeń przedstawiony w sposób wizualny.

Parking Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie nie posiada wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Wiejskiego Domu Kultury w Mostkach znajduje się pod adresem Mostki 1, 26-130 Suchedniów. Budynek posiada łącznie 3 wejścia. Wejście główne do budynku znajduje się od strony zachodniej. We wschodniej części budynku znajduje się drugie, a trzecie w południowej części obiektu. Wejście główne jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prowadzi do niego wyposażony w barierki podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do wnętrza budynku wchodzi się przez drewniane drzwi. 

Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych.

Budynek jest obiektem zabytkowym i nie posiada windy, która umożliwiłaby przedostanie się osobom z niepełnosprawnościami na piętro i do znajdujących się na nim pomieszczeń.

Wszystkie pomieszczenia na parterze pozbawione są progów. Próg znajduje się jedynie przy głównych, drewnianych drzwiach wejściowych.

Po prawej stronie, tuż za głównym wejściem do budynku znajduje się sala komputerowa prowadząca do pokoju kierownika, który udzieli osobie
niepełnosprawnej pomocy w załatwieniu sprawy i pokieruje do odpowiedniego pomieszczenia.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, czy oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Do Wiejskiego Domu Kultury w Mostkach można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

W budynku znajduje się wykaz pomieszczeń przedstawiony w sposób wizualny.

Parking Wiejskiego Domu Kultury w Mostkach nie posiada wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Centrum Kształceniowo-Integracyjnego w Michniowie znajduje się pod adresem Michniów 20B, 26-130 Suchedniów. Budynek posiada łącznie 2 wejścia. Wejście główne do budynku znajduje się od strony wschodniej. W północnej części budynku znajduje się drugie wejście. Wejście główne jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prowadzi do niego wyposażony w barierki podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do wnętrza budynku wchodzi się przez metalowo-szklane drzwi.

W budynku znajduje się toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych.

Budynek jest obiektem parterowym i w związku z tym nie posiada windy.

Wszystkie pomieszczenia pozbawione są progów.

Po prawej stronie, tuż za głównym wejściem do budynku znajduje się pokój kierownika, który udzieli osobie niepełnosprawnej pomocy w załatwieniu sprawy i pokieruje do odpowiedniego pomieszczenia.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, czy oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Do Centrum Kształceniowo-Integracyjnego w Michniowie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

W budynku znajduje się wykaz pomieszczeń przedstawiony w sposób wizualny.

Parking Centrum Kształceniowo-Integracyjnego w Michniowie nie posiada wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

VII. Aplikacje mobilne

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie oraz jego 2 filie, czyli Wiejski Dom Kultury w Mostkach i Centrum Kształceniowo-Integracyjne w Michniowie nie posiadają aplikacji mobilnych.

Deklaracja dostępności została sporządzona z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018 r. str. 103), zwanej dalej „decyzją wykonawczą” 2018/1523.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Deklaracja dostępności

Utworzono dnia 23.03.2021, 19:32

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny