Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wnioski o zapewnienie dostępności

Suchedniów, dnia …................. r.
 
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
w Suchedniowie
ul. Bodzentyńska 18
26-130 Suchedniów
 
WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI
ARCHITEKTONICZNEJ LUB INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ
 
1. WNIOSKODAWCA
 
Imię i nazwisko Wnioskodawcy: …...................................................................................................................................................................................
Adres zamieszkania: …....................................................................................................................................................................................................
Numer telefonu: …...........................................................................................................................................................................................................
 
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. 2020 poz. 1062) wnioskuję o:
…....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(proszę opisać barierę utrudniającą lub uniemożliwiającą dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym)
 
2. WSKAZANIE SPOSOBU KONTAKTU Z WNIOSKODAWCĄ
…......................................................................................................................................................................................................................................
(proszę wpisać preferowany sposób kontaktu z Wnioskodawcą)
 
3. WSKAZANIE PREFEROWANEGO SPOSOBU ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI (jeśli dotyczy)
…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku, następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
 
…....…...................…..............................
(data i czytelny podpis Wnioskującego)
 

 

Suchedniów, dnia …................. r.
 
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
w Suchedniowie
ul. Bodzentyńska 18
26-130 Suchedniów
 
ŻĄDANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
WSKAZANEJ STRONY INTERNETOWEJ, APLIKACJI MOBILNEJ
BĄDŹ ELEMENTU STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI MOBILNEJ
 
1. WNIOSKODAWCA
Imię i nazwisko Wnioskodawcy: ….........................................................................................
Adres zamieszkania: …............................................................................................................
Numer telefonu: …..................................................................................................................
 
Adres strony internetowej, aplikacji mobilnej bądź elementu strony internetowej podmiotu publicznego, która ma być dostępna cyfrowo: ….................................. (proszę o wpisanie adresu strony WWW).
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 848) wnioskuję o: ….........................................................................................................................
(proszę o dokładne wskazanie dokumentu znajdującego się na stronie, który powinien być dostępny cyfrowo)
 
2. WSKAZANIE SPOSOBU KONTAKTU Z WNIOSKODAWCĄ
…..............................................................................................................................................
(proszę wpisać preferowany sposób kontaktu z Wnioskodawcą)
 
3. WSKAZANIE ALTERNATYWNEGO SPOSOBU DOSTĘPU (jeśli dotyczy)
…..............................................................................................................................................
Zgodnie z art. 18 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 848) o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – „Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej bądź elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. W przypadku gdy ww. termin nie będzie dotrzymany, o przyczynie opóźnienia informuje się żądającego, podając nowy termin, w którym podmiot zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem”.
 
…....…...................…..............................
(data i czytelny podpis Wnioskującego)
 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Utworzono dnia 23.03.2021, 15:25

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO dla osób ze szczególnymi potrzebami

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej

Utworzono dnia 23.03.2021, 15:25

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny