Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" zachęca do składania inicjatyw w ramach projektu „Suchedniów: kulturalnie”

Utworzono dnia 05.03.2024


Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" zachęca do składania inicjatyw w ramach projektu
„Suchedniów: kulturalnie”.


REGULAMIN INICJATYWY LOKALNE 2024
Nabór inicjatyw - „Suchedniów: kulturalnie”

ZAŁOŻENIA NABORU:

Założeniem naboru „Suchedniów: kulturalnie” jest:

 1. Nawiązanie współpracy z przedstawicielami społeczności lokalnej, mieszkańcami miasta i gminy Suchedniów, którzy chcą we współpracy z SOK „Kuźnica” zrealizować swój pomysł na wydarzenie z zakresu kultury.
 2. Wsparcie finansowe projektów aktywizujących społeczności lokalne, przyczyniających się do niwelowania barier w wymiarach: przestrzennym, ekonomicznym i społeczno–mentalnym.
 3. Realizowanie działań w sołectwach: Mostki, Krzyżka, Michniów i Ostojów oraz adresowanych do osób wykluczonych i mających utrudniony dostęp do oferty kulturalnej.

Wspólne działania mają za zadanie wsłuchanie się w głos mieszkańców oraz umożliwienie im realizacji wydarzeń kulturalnych przy wsparciu SOK „Kuźnica”. Liczymy na ciekawe pomysły, uruchomienie nieodkrytych zasobów kultury i zapoczątkowanie współpracy z liderami lokalnej społeczności, która zaowocuje w przyszłości.

SŁOWNIK POJĘĆ:

SOK – Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie
Dyrektor – Dyrektor Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica”
Wnioskodawca – podmiot składający wniosek do SOK o dofinansowanie zadania w ramach konkursu „Suchedniów: kulturalnie”
Inicjatywa/Projekt – koncepcja wnioskodawcy, mieszcząca w swoim zakresie zarówno zadanie, kosztorys, jak i działania przygotowujące do jego realizacji
Zadanie – działanie będące przedmiotem wniosku
Wniosek – wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji SOK „Kuźnica”, wypełniany na formularzu aplikacyjnym, dostarczony osobiście przez wnioskodawcę do dyrektora lub kierownika artystycznego
Błędy formalne – wady wniosku wynikające z niedostosowania zadania do wymagań regulaminu, które uniemożliwiają udzielenie dofinansowania i których wnioskodawca nie może poprawić
po terminie zamknięcia naboru do konkursu
Komisja Ekspertów – zespół, w ramach którego zostaną ocenione wnioski złożone do konkursu „Suchedniów: kulturalnie”

I. CELE:

 • zainicjowanie działań służących wzmocnieniu współpracy SOK „Kuźnica” ze społecznością lokalną
 • pobudzanie mieszkańców do kreatywności, aktywności twórczej, ekologicznej i zmierzającej do ochrony lokalnego dziedzictwa kultury
 • sieciowanie się zasobów kultury w obszarze miasta i gminy Suchedniów
 • wydarzenia angażujące młodzież Suchedniowa do działań w kulturze
 • włączenie w działania różnych grup wiekowych i środowisk społecznych
 • zagospodarowanie zasobów i przestrzeni publicznej innej niż SOK „Kuźnica” w podejmowaniu działań kulturalnych.

II. KTO MOŻE ZGŁASZAĆ PROJEKTY:

 • osoby indywidualne (mieszkańcy miasta i gminy Suchedniów) od 13 roku życia
 • grupy nieformalne, które składają się z osób w przedziale wiekowym od 13 roku życia

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden projekt.
Z aplikowania wyklucza się pracowników SOK „Kuźnica”.

III. FINANSOWANIE/BUDŻET:

 1. Inicjatywy będą finansowane ze środków SOK „Kuźnica”.
 2. W ramach naboru dofinansowanie dostaną najciekawsze inicjatywy/projekty.
 3. Łączna kwota w konkursie to 5000,00 zł do podziału wg uznania organizatora (SOK „Kuźnica”)
 4. Nabór wniosków trwa od 5 marca do 15 kwietnia 2024 roku, do godz. 15:30.
 5. Rozliczenia księgowe będą realizowane przez księgowość SOK „Kuźnica”.
 6. W ramach projektów nie przewiduje się dofinansowania kosztów bieżącej działalności organizacji (grupy/osoby) składających inicjatywę oraz zakupu środków trwałych.
 7. Dofinansowanie może obejmować tylko działania związane z kulturą, wyklucza się inicjatywy sportowe i turystyczne.
 8. Dofinansowanie ma charakter celowy i może być wydatkowane jedynie na pokrycie kosztów zaakceptowanych przez SOK „Kuźnica”.

IV. ZASADY REALIZACJI:

 1. Realizacja projektu odbędzie się na terenie miasta i gminy Suchedniów w terminach od 1 maja do 20 listopada 2024 r.
 2. Pierwszeństwo przy wyborze będą miały inicjatywy na wydarzenia nowe, realizowane przez Wnioskodawcę po raz pierwszy, mile widziane będą inicjatywy realizowane na terenie sołectw Mostki, Michniów, Krzyżka, Ostojów.
 3. Do 30 dni przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia autorzy mają obowiązek ustalić/potwierdzić termin realizacji projektu z pracownikami SOK „Kuźnica”.
 4. W miarę potrzeb SOK udostępni własne zasoby lokalowe, kadrowe, sprzęt oraz obsługę techniczną niezbędną do realizacji zgłoszonych inicjatyw, a także wsparcie przy działaniach promocyjnych.
 5. Realizacji projektu może towarzyszyć realizacja nagrań audio/video (rejestracja spektakli, wydanie publikacji, audiodeskrypcja, przygotowanie filmów). Działania te nie mogą być realizowane jako odrębne zadanie, ani stanowić głównego/dominującego elementu projektu. Wykluczona jest odpłatna dystrybucja publikacji i nagrań towarzyszących realizacji zadania w trakcie i po jego zakończeniu.
 6. W ramach konkursu nie jest możliwe finansowanie działań obejmujących część prac nad realizacją publikacji i nagrań, o których mowa w ust. 5, w wyniku których w terminie realizacji zadania nie powstanie finalna publikacja/nagranie.
 7. Wymogiem formalnym jest wzięcie udziału w przynajmniej jednych konsultacjach swojego pomysłu z pracownikiem SOK „Kuźnica”, odpowiedzialnym za koordynację programu DK+ Inicjatywy Lokalne 2022. Konsultacje w godzinach: 8:00 – 15:00 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

V. TERMIN I MIEJSCE ZGŁASZANIA WNIOSKÓW:

 1. Projekty należy zgłaszać osobiście w SOK „Kuźnica”, z siedzibą w 26-130 Suchedniów ul. Bodzentyńska 18,  w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2024 r. do godz. 15:30. Osoba do kontaktu: Agnieszka Włodarczyk–Mazurek, tel. 508 140 266. Projekty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Rozpatrywane będą tylko projekty złożone na oryginalnym FORMULARZU APLIKACYJNYM (do pobrania u koordynatora projektu w SOK „Kuźnica” lub na stronie internetowej http://www.kuznica-suchedniow.com)
 3. Dopuszcza się poprawienie błędów formalnych wskazanych przez SOK „Kuźnica” do dnia złożenia projektów określonego w pkt. V.1.

VI. ZASADY WYBORU WNIOSKÓW:

 1. Wyboru inicjatyw do realizacji i dofinansowania dokona komisja ekspertów składająca się z pracowników SOK „Kuźnica” o wysokich kwalifikacjach oraz zewnętrznych, zaproszonych ekspertów.
 2. SOK „Kuźnica” dopuszcza negocjacje związane z kwotą dofinansowania wybranych projektów.
 3. O negocjacjach i kwocie dofinansowania wybranych inicjatyw ostatecznie zdecyduje Dyrektor SOK „Kuźnica”.

Ogłoszenie oficjalnych wyników wyboru inicjatyw nastąpi nie później niż do 30 kwietnia 2024 r.
Lista wybranych do dofinansowania projektów zostanie opublikowana na stronie SOK „Kuźnica” - http://www.kuznica-suchedniow.com Organizatorzy wybranych projektów zobligowani są do wspólnego opracowania formy realizacji pomysłu z pracownikami SOK „Kuźnica”.


Poniżej można pobrać Regulamin w formacie PDF oraz formularz aplikacyjny
w formatach ODT (dla OpenOffice), DOC (dla MS Word) i PDF.

ZAŁĄCZNIKI:

INICJATYWY LOKALNE 2024 - Regulamin

Utworzono dnia 05.03.2024, 12:49

Plik w formacie PDF

INICJATYWY LOKALNE 2024 - Formularz aplikacyjny

Utworzono dnia 05.03.2024, 12:50

Plik w formacie ODT (dla OpenOffice)

INICJATYWY LOKALNE 2024 - Formularz aplikacyjny

Utworzono dnia 05.03.2024, 12:50

Plik w formacie DOC (dla MS Word)

INICJATYWY LOKALNE 2024 - Formularz aplikacyjny

Utworzono dnia 05.03.2024, 12:51

Plik w formacie PDF

Zegar

Kalendarium

Maj 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 254

W poprzednim tygodniu: 538

W tym miesiącu: 2109

W poprzednim miesiącu: 3222

Wszystkich: 186970

Diagnoza zasobów kulturowych
zrealizowana w ramach projektu
"Suchedniów: KULTURALNIE!"

Kliknij na grafikę, aby pobrać diagnozę.

ECO TANIEC
podsumowanie projektu

ZDROWO I NA LUDOWO -

III SUCHEDNIOWSKIE

ŚWIĘTO KASZY

Przegląd Obrzędów Wiejskich

"Tak bywało przedtym wszędzie"

Występ Zespołu Tańca Ludowego

HARNAM z Łodzi

Bryczka, konik i klepok.

Podsumowanie projektu